[align=center]

[size=150%]本区不启用该问答区,在问答区发帖征询会定期删除,不再另行通知

  提问请至以下四个主题:

[url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=6353227][color=blue]平衡德7月提问集中帖[/color][/url] | [url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=6353228][color=sienna]野性德(猫)7月提问集中帖[/color][/url]
[url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=6353233][color=orange]守护德(熊)7月提问集中帖[/color][/url] | [url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=6353236][color=green]恢复德7月提问集中帖[/color][/url]
[/size]
[/align]